Mediation is onder deskundige leiding van een mediator samen met de andere partij het conflict oplossen tot ieders tevredenheid. Een mediator is een deskundig en onafhankelijke bemiddelaar, die een neutrale positie inneemt. De mediator laat u zien waar het conflict werkelijk over gaat en brengt de onderlinge communicatie weer op gang.

Regie in eigen handen
Uiteindelijk kiest u samen voor de beste oplossing. Daardoor werkt die oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing door bijvoorbeeld een rechter. Bovendien krijgt u bij mediation meer ruimte om een passende oplossing te vinden dan een rechter u kan geven. Met mediation kiezen partijen voor een ‘eigen’ oplossing.

Kaal Mediation werkt volgens een vast proces: 
1. Intake en eerste bijeenkomst(en)
2. Mediationovereenkomst
3. Mediationbijeenkomsten
4. Onderhandelingsfase
5. Vaststellingsovereenkomst, einde mediation

  1. Intake en eerste bijeenkomst(en)
   De eerste bijeenkomst is een kennismakingsgesprek/ intake. Ik zal u uitleggen wat mediation precies inhoudt en welke uitgangspunten er gelden voor een mediation. Daarnaast krijgen beide partijen kort de gelegenheid hun kant van het verhaal te vertellen.
  2. Mediationovereenkomst
   Na de intake en leggen we een aantal hoofdzaken vast in een mediationovereenkomst. Denk aan de vertrouwelijkheid, de geheimhouding, het onderwerp waarover het conflict gaat en het uurtarief c.q. verdeling van de kosten. Gemiddeld hebben we aan 3 tot 5 bijeenkomsten voldoende.
  3. Mediationbijeenkomsten
   Tijdens de tweede en volgende bijeenkomsten gaan we dieper in op het conflict, het ontstaan ervan en achterliggende motieven/factoren. De mediator helpt de verstoorde communicatie weer op gang te brengen. Na een aantal gesprekken is het bekend hoe u beiden tegen het conflict aankijkt  en is duidelijk wat voor een ieder de kern van het conflict is en welke zaken belangrijk zijn voor de toekomst.
  4. Onderhandelingsfase
   U gaat beiden constructief aan mogelijke oplossingen werken. Als mediator helpt ik u helder te krijgen wat uw belangen zijn.  U draagt beide oplossingen aan. Soms moet u dan nog extern toetsen of de gekozen oplossingen ook daadwerkelijk haalbaar zijn. Bij mediation is veel meer mogelijk dan in een juridische procedure en partijen kunnen creatief omgaan met de door hen zelf gekozen oplossingen.
  5. Vaststellingsovereenkomst, einde mediation
   Als u er samen uit bent, dan leggen we de door u beiden gekozen oplossingen vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst schept rechten en plichten voor u beiden. Gezamenlijk tekenen we de overeenkomst. Hiermee bevestigt u aan elkaar, dat u zich zult houden aan de gemaakte afspraken. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond.

Geen oplossing, mediation niet geslaagd?
Als het niet lukt om tot een oplossing te komen, dan zal de mediation stoppen. De mediator zal dit bij u aangeven. Maar ook als u er zelf geen heil meer in ziet, kunt u aangeven dat u wilt stoppen. Er wordt dan geen vaststellingsovereenkomst gemaakt. Als de rechter u heeft doorverwezen en de mediation slaagt niet, dan wordt de gerechtelijke procedure weer opgestart.

Kosten mediation
Mijn uurtarief is € 125,- (ex BTW). Dit is een uurtarief per gewerkt uur (en niet per persoon).  Ik maak tijdens het intakegesprek een inschatting van de tijdsbesteding en daarmee de kosten die worden gemaakt op basis van uw specifieke situatie.

Kosten voor advocaat en griffierecht
Als er een verzoekschrift naar de rechtbank wordt gestuurd, bijvoorbeeld voor het uitspreken van de echtscheiding of het regelen van omgang met en gezag over kinderen, dan moet u hiervoor griffierecht betalen. Hoeveel dat is hangt ook van uw inkomen af.